ลงทะเบียนออนไลน์

   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้าชื่อ
(นาย / นาง / นางสาว / นพ. / พญ. / ..........)
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (CME)
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (CNEU)
อาชีพ

แพทย์    นักศึกษาแพทย์    พยาบาล

E-mail
โรงพยาบาล/สถาบัน/หน่วยงาน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
โทร
ข้อจำกัดด้านอาหาร
None   Vegetarian Halal No Pork No Beef No Seafood

อัตราค่าลงทะเบียน


 แพทย์  พยาบาล   500 บาท
        กรุณาโอนเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
        ชื่อบัญชี Conference Registration เลขที่บัญชี 026-4387448

 นักศึกษาแพทย์ ทุกสถาบัน,  Resident-Fellow รามาธิบดี ลงทะเบียนฟรี