ลงทะเบียนออนไลน์

   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้าชื่อ
(นาย / นาง / นางสาว / นพ. / พญ. / ..........)
ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (CME)
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (CNEU)
อาชีพ

แพทย์    นักศึกษาแพทย์    พยาบาล

E-mail
ที่อยู่
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทร
ข้อจำกัดด้านอาหาร
None   Vegetarian Halal No Pork No Beef No Seafood

อัตราค่าลงทะเบียน


 แพทย์ พยาบาล   500 บาท

 นักศึกษาแพทย์   ลงทะเบียนฟรี